Política de privadesa

Política de Protecció de Dades Personals

Bellés Diagnòstic i Investigació, S.L. garanteix el ple compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull aquesta Llei Orgànica i no s’utilitzaran per a finalitats diferents excepte consentiment previ dels interessats.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenteixen la incorporació de les seves dades en els fitxers dels quals siguin responsables Bellés Diagnòstic i Investigació, S.L., la finalitat dels quals és l’oferiment de productes o serveis per part d’aquesta. Quan es donin o requereixin respostes a preguntes plantejades a l’usuari aquestes tindran caràcter facultatiu encara que necessari i condicionament per al correcte desenvolupament de les funcions pròpies d’aquesta companyia i de les seves relacions amb clients i usuaris.

Les dades personals seran tractades de forma confidencial, d’acord amb el disposat en la Llei 15/1999, sense cessió a altres entitats diferents de les esmentades excepte aquelles motivades per tractaments estadístics, estudis de qualitat o anàlisis tècniques i les quals comprenguin la gestió contractual pròpia de l’activitat.

Bellés Diagnòstic i Investigació, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives exigides pel RD 994/1999 de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, mesures necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades així com per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els clients les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita dirigida a Bellés Diagnòstic i Investigació, S.L. a jsalomo@comercialbelles.com